HOME • ΠΡΟΪΟΝΤΑ

THINK GREEN

Ο ορισμός “Παθητικό Σπίτι” αναφέρεται σε ένα κτίριο το οποίο διατηρεί άνετο εσωτερικό μικρόκλιμα χωρίς την χρήση ενεργών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Το κτίριο θερμαίνεται και ψύχεται από μόνο του, εξού και ο ορισμός “Παθητικό”.

Η ιδέα του παθητικού σπιτιού αντιπροσωπεύει το υψηλότερο πρότυπο ενέργειας, δίνοντας την υπόσχεση μείωσης της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης κατά 90%. Μία παγκόσμια αποδοχή και εφαρμογή παθητικού σχεδιασμού σε κτίρια θα έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα κτίρια ευθύνονται για πέραν του 40% της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και πέραν του 50% της συνολικής ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς ηλεκτρισμού. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ξεκάθαρο ότι τα κτίρια αποτελούν την κύρια πηγή αερίων που επηρεάζουν αρνητικά την αλλαγή του κλίματος. Το κύριο ζήτημα είναι η εύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου κάλυψης των αναγκών των κτιρίων, σε συνάρτηση με το περιβάλλον, καθώς και την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Η ιδέα του παθητικού σπιτιού φαντάζει ως η καλύτερη λύση για νέες κατασκευές αλλά και για ανακαινίσεις σε οικιστικά, εμπορικά και άλλα έργα.

Το παθητικό σπίτι είναι ένα πολύ καλά μονωμένο κτίριο, σχεδόν αεροστεγές, το όποιο θερμαίνεται από την παθητική ενέργεια του ήλιου και από τα εσωτερικά κέρδη των ανθρώπων και των συσκευών. Οι απώλειες της ενέργειας είναι ελαχιστοποιημένες και η όποια επιπλέον θερμική ανάγκη, παρέχεται από μία πολύ μικρή πηγή ενέργειας. Ο περιορισμός της ηλιακής θέρμανσης διαμέσου της σκίασης και ο ορθός προσανατολισμός των παραθύρων, δύναται να μειώσει τα φορτία ψύξης στο ελάχιστο. Ένα σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συνεχή παροχή φρέσκου αέρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό σύστημα το οποίο όχι μόνο εξοικονομεί το 90% του κόστους ψύξης και θέρμανσης, αλλά επίσης προσφέρει ένα απίθανο εσωτερικό περιβάλλον και άριστη ποιότητα αέρα.

Σκεφτείτε "πράσινα" ...

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο δρόμος προς την “πράσινη” ανάπτυξη με σημαντικά οφέλη. Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι παγκόσμια. Κυβερνήσεις και Οργανισμοί, εφαρμόζουν προγράμματα, ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Η Plasma ασπάζεται αυτή την φιλοσοφία με δικές της προτάσεις και εφαρμογές και δημιουργεί νέες προοπτικές για έναν καλύτερο αύριο.

Το άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (2010/31/ΕΕ και 244/2012/ΕΕ), απαιτεί από τα κράτη μέλη την ανακαίνιση του 3% της συνολικής επιφάνειας των κτηρίων του Δημόσιου Τομέα. Η χώρα μας έχει δεσμευτεί να επιτύχει 30% εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2030.

Νέο Εξοικονομώ 2021

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος, όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία, αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Στις ενοικιαζόμενες / δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.

Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων:

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί  μετά την 27.11.2017 (ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
  2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
  4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού)

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: 

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση

από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο

Πρόσωπο / Ενοικίαση

1

≤5.000

≤10.000

75%

65%

2

>5.000 – 10.000

>10.000 – 20.000

70%

60%

3

>10.000 – 20.000

>20.000 – 30.000

55%

45%

4

>20.000 – 30.000

>30.000 – 40.000

45%

40%

5

>30.000

>40.000

40%

40%

– Σε περίπτωση όπου υπάρχουν πολλοί συγκύριοι και η χρήση της κύριας κατοικίας γίνεται από κάποιον από αυτούς, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που ιδιοκατοικεί και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

– Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τρίτο πρόσωπο-μη συγκύριο, (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των επικαρπωτών – πλήρων κυρίων (όχι ο ψιλός κύριος), και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, αυτή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα.